zwaan

Contact

BLA Groep B.V.
Hollandsch Diep 63
2904 EP  Capelle aan den IJssel

Klik hier voor meer contactinformatie

Newsfeed

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

06-08-2020 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame … Lees verder...

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

06-08-2020 – Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de … Lees verder...

Nieuws

Begrip "loon over een maand"

06-08-2020 – De Wet op de loonbelasting kent een ruim loonbegrip. Volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Wel zondert de wet bepaalde uitkeringen uit van het loonbegrip. Het gaat om eenmalige uitkeringen ter zake van overlijden van de werknemer of zijn partner, voor zover deze niet hoger zijn dan driemaal het loon … Lees verder...

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

06-08-2020 – Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of en onder welke voorwaarden hij voornemens is de arbeidsovereenkomst … Lees verder...

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

30-07-2020 – Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn met ingang van 30 juli 2020 in werking treedt. Dit is de uiterste implementatiedatum. Voor wat betreft de sector wegvervoer treedt de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn op een nog niet bekend later moment en bij afzonderlijk Koninklijk … Lees verder...

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

23-07-2020 – Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen schriftelijk te … Lees verder...

Geen schorsing non-concurrentiebeding

23-07-2020 – Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een non-concurrentiebeding belastender wordt voor de werknemer, bijvoorbeeld door een functiewijziging, moet het opnieuw worden overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad is dit alleen vereist bij … Lees verder...

Ontslag gebaseerd op cumulatiegrond

23-07-2020 – De Wet arbeidsmarkt in balans heeft aan de wettelijke grond waarop ontslag kan berusten de zogenaamde cumulatiegrond toegevoegd. Op deze cumulatiegrond kan een ontslag worden gebaseerd wanneer de aangevoerde individuele gronden ieder voor zich onvoldoende zijn om een ontslag te rechtvaardigen. De kantonrechter heeft een ontslagverzoek … Lees verder...

Opleidings- of arbeidsovereenkomst?

23-07-2020 – Een arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes maanden kan een proeftijdbeding omvatten. De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd bedraagt maximaal een maand bij een duur van de overeenkomst van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar. Tijdens de proeftijd kan ieder der … Lees verder...

Regeling TOFA twee weken langer open

16-07-2020 – De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot en met 26 juli. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand voor de maanden … Lees verder...

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

16-07-2020 – In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling komt er een 2/3-koppeling. Dit betekent dat voor ieder jaar levenswinst acht maanden langer moet worden doorgewerkt. Nu het pensioenakkoord is … Lees verder...

BLA groep is een samenwerkingsverband tussen Klein Administraties B.V. en
BLA Rotterdam B.V. voor boekhouding en loonadministratie voor het Midden- en Kleinbedrijf